De gemeente Den Haag verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Den Haag verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Begrippenlijst

Toelichting begrippen:

 • Persoonsgegevens: persoonlijke informatie van een natuurlijk persoon. Naast persoonlijke informatie in geschreven tekst kunnen persoonsgegevens ook in beeld en geluid worden verwerkt. Gegevens van een overledene of een rechtspersoon vallen niet onder persoonsgegevens in de zin van deze privacyverklaring.
 • Bijzondere persoonsgegevens: (gevoelige) persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.
 • Verwerking van persoonsgegevens: het gebruik van persoonsgegevens, zoals het opvragen, verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verstrekking van gegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag aan anderen.
 • Derden: anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de gemeente Den Haag vallen.
 • Platform: de gemeentelijke website www.denhaag.nl en haar onderdelen.
 • Cookies: kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kan uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden en is uw computer, tablet of mobiel te herkennen tijdens uw bezoek.

Uw privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere geldende privacywet- en regelgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP), de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN).

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Den Haag gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Den Haag woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) in de Basisregistratie personen (BRP) bij.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan het platform van de gemeente, gebruikt zij in veel gevallen ook contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente Den Haag persoonsgegevens gebruiken.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Den Haag alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

In bepaalde gevallen moet de gemeente u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. De gemeente Den Haag moet passende beveiligingsmaatregelen nemen en beveiligingsprocedures hanteren om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

 De gemeente Den Haag verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Privacy in domein werk, zorg en jeugdhulp

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkzorgteams of jeugdteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals intensief met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar kunnen delen, waaronder persoonsgegevens en informatie over uw gezins- en persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de privacy van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt en volgen zij een privacyreglement.

Als u vragen heeft over privacy in het domein werk, zorg of jeugdhulp dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon, casusregisseur of gezinscoach die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

In de folder Privacy: Waarborgen van uw privacy bij hulp van de gemeente bij werk, zorg en jeugdhulp vindt u informatie over uw rechten en de plichten van de gemeente.

Gebruik van platform

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op het platform gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.
Het platform kan gebruik maken van de volgende cookies:

 • Cookie voor Google Analytics (_ga): wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Het cookie vervalt 24 maanden na het laatste bezoek aan de website. Lees ook de privacyvoorwaarden van Google voor meer informatie.
 • Cookies voor Visual Website Optimizer (beginnend met _vis_opt_ en  _vwo_uuid ): wij gebruiken deze dienst om de website te verbeteren door middel van A/B testen van pagina’s. De cookies zijn zowel sessie gebonden als persistent (100 dagen).
 • Cookies voor HotJar (_hjIncludedInSample en _hjUserId ): wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers (anoniem) de website gebruiken. Deze  cookies zijn  zowel sessie-  als persistent (1 jaar) cookies.
 • Cookies voor de webformulieren: met deze cookies worden de gegevens onthouden die u opgeeft, zodat u bijvoorbeeld niet tweemaal hetzelfde hoeft in te typen. Deze cookies zijn functionele sessiecookies.
 • Cookies voor DigiD: hiermee wordt uw inlog onthouden, zodat u alle overheidszaken tegelijk kunt regelen zonder opnieuw in te loggen. De cookies van DigiD zijn zowel sessie- als persistent cookies.
 • Cookies voor het klanttevredenheidonderzoek (beginnend met IpsosSurveyCookie): deze cookies onthouden of u al heeft meegedaan aan het onderzoek of heeft aangegeven niet mee te willen doen, waardoor de uitnodiging niet meer verschijnt. Deze cookies zijn  persistent (1 jaar) cookies.

U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente Den Haag via Contact.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.